رنک برین را می توان یکی از جدید ترین الگوریتم های گوگل بر مبنای هوش مصنوعی دانست.