بازاریابی محتوا یا کانتنت مارکتینگ چیست و چه روش هایی دارد؟

به نشر محتوا برای رسیدن به جامعه مورد هدف که در مسیر اهداف بازاریابی سایت یا برندی قرار دارند بازاریابی محتوا گفته می شود.