سرمایه گذاری خارجی؛ بهانه جدید امارات برای ماجراجویی در منطقه – مشرق نیوز