«خان شیخون» کلید پیروزی بشار اسد/ اتصال پایتخت سیاسی و اقتصادی سوریه با فتح بزرگ ارتش +نقشه – مشرق نیوز