مبلغ جایزه جلال همسنگ جایزه کتاب سال است – مشرق نیوز