وزیر ارشاد: «حاج قاسم» مهر و همدلی را بر سفره ایرانی آورد – مشرق نیوز