اولویت «حاج قاسم» تربیت عقیدتی نیروهای نظامی بود – مشرق نیوز