برای آدم‌های معمولی که دل‌های مهربانی دارند – مشرق نیوز