سفری خیالی به اصفهان، یزد، مشهد و تهران – مشرق نیوز