گفت‌وگو با پرستاری که عروسی‌اش را عقب انداخت – مشرق نیوز