دخل و خرج پیشنهادی دولت برای بخش کتاب و ادبیات در سال ۹۹ – مشرق نیوز