از آموزش خط و نقاشی تا خوانندگی روی خط قرنطینه – مشرق نیوز