آمریکا تمام شرکت کنندگان همایش افق نو را تهدید کرده است – مشرق نیوز