پیام رسانی فوری خالص – ساده ، سریع ، ایمن و همگام سازی شده در همه دستگاه های شما. بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر فعال.