سئو سایت

پلیس

شماره تماس پلیس فتا بندرعباس + آدرس

در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پلیسی به نام پلیس فتا که مختصر شده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران است تشکیل شد تا به عنوان پلیس سایبری از جرایمی که در فضای مجازی و اینترنت و ابزار رایانه ای رخ می دهند جلوگیری کند.

ورود به سایت پلیس فتا و ثبت شکایات

برای ثبت شکایت و ورود به سایت پلیس فتا شهر خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سایت پلیس فتا

شماره تلفن/تماس پلیس فتا تهران بزرگ

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییآدرسپست الکترونیکاستاننوع تلفن
۳۵.۴۴۶۲۶۱۵۱.۵۶۹۶۴۶
قرچک بعد از میدان شهید ستاری جنب دانشگاه اریکه پرسپولیس پلیس فتا شهرستان قرچک

qarchak_fata@cyberpolice.ir
تهران-مناطق ۲۲گانه

۰۲۱۳۶۱۴۴۹۱۱

شرح وظایف پلیش فتا تهران بزرگ

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی ایران، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش ‌گیری از تبدیل شدن اینترنت به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از مجموع وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.


شماره تلفن در سایت قرار داده شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
جلوگیری از جرایم فضای مجازی
Cyberpolice.ir

شماره تماس پلیس فتا کرمانشاه + آدرس

در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پلیسی به نام پلیس فتا که مختصر شده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران است تشکیل شد تا به عنوان پلیس سایبری از جرایمی که در فضای مجازی و اینترنت و ابزار رایانه ای رخ می دهند جلوگیری کند.

ورود به سایت پلیس فتا و ثبت شکایات

برای ثبت شکایت و ورود به سایت پلیس فتا شهر خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سایت پلیس فتا

شماره تلفن/تماس پلیس فتا تهران بزرگ

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییآدرسپست الکترونیکاستاننوع تلفن
۳۵.۴۴۶۲۶۱۵۱.۵۶۹۶۴۶
قرچک بعد از میدان شهید ستاری جنب دانشگاه اریکه پرسپولیس پلیس فتا شهرستان قرچک

qarchak_fata@cyberpolice.ir
تهران-مناطق ۲۲گانه

۰۲۱۳۶۱۴۴۹۱۱

شرح وظایف پلیش فتا تهران بزرگ

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی ایران، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش ‌گیری از تبدیل شدن اینترنت به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از مجموع وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.


شماره تلفن در سایت قرار داده شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
جلوگیری از جرایم فضای مجازی
Cyberpolice.ir

شماره تماس پلیس فتا اردبیل + آدرس

در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پلیسی به نام پلیس فتا که مختصر شده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران است تشکیل شد تا به عنوان پلیس سایبری از جرایمی که در فضای مجازی و اینترنت و ابزار رایانه ای رخ می دهند جلوگیری کند.

ورود به سایت پلیس فتا و ثبت شکایات

برای ثبت شکایت و ورود به سایت پلیس فتا شهر خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سایت پلیس فتا

شماره تلفن/تماس پلیس فتا تهران بزرگ

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییآدرسپست الکترونیکاستاننوع تلفن
۳۵.۴۴۶۲۶۱۵۱.۵۶۹۶۴۶
قرچک بعد از میدان شهید ستاری جنب دانشگاه اریکه پرسپولیس پلیس فتا شهرستان قرچک

qarchak_fata@cyberpolice.ir
تهران-مناطق ۲۲گانه

۰۲۱۳۶۱۴۴۹۱۱

شرح وظایف پلیش فتا تهران بزرگ

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی ایران، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش ‌گیری از تبدیل شدن اینترنت به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از مجموع وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.


شماره تلفن در سایت قرار داده شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
جلوگیری از جرایم فضای مجازی
Cyberpolice.ir

شماره تماس پلیس فتا اراک + آدرس

در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پلیسی به نام پلیس فتا که مختصر شده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران است تشکیل شد تا به عنوان پلیس سایبری از جرایمی که در فضای مجازی و اینترنت و ابزار رایانه ای رخ می دهند جلوگیری کند.

ورود به سایت پلیس فتا و ثبت شکایات

برای ثبت شکایت و ورود به سایت پلیس فتا شهر خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سایت پلیس فتا

شماره تلفن/تماس پلیس فتا تهران بزرگ

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییآدرسپست الکترونیکاستاننوع تلفن
۳۵.۴۴۶۲۶۱۵۱.۵۶۹۶۴۶
قرچک بعد از میدان شهید ستاری جنب دانشگاه اریکه پرسپولیس پلیس فتا شهرستان قرچک

qarchak_fata@cyberpolice.ir
تهران-مناطق ۲۲گانه

۰۲۱۳۶۱۴۴۹۱۱

شرح وظایف پلیش فتا تهران بزرگ

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی ایران، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش ‌گیری از تبدیل شدن اینترنت به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از مجموع وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.


شماره تلفن در سایت قرار داده شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
جلوگیری از جرایم فضای مجازی
Cyberpolice.ir

شماره تماس پلیس فتا بیرجند + آدرس

در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پلیسی به نام پلیس فتا که مختصر شده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران است تشکیل شد تا به عنوان پلیس سایبری از جرایمی که در فضای مجازی و اینترنت و ابزار رایانه ای رخ می دهند جلوگیری کند.

ورود به سایت پلیس فتا و ثبت شکایات

برای ثبت شکایت و ورود به سایت پلیس فتا شهر خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سایت پلیس فتا

شماره تلفن/تماس پلیس فتا تهران بزرگ

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییآدرسپست الکترونیکاستاننوع تلفن
۳۵.۴۴۶۲۶۱۵۱.۵۶۹۶۴۶
قرچک بعد از میدان شهید ستاری جنب دانشگاه اریکه پرسپولیس پلیس فتا شهرستان قرچک

qarchak_fata@cyberpolice.ir
تهران-مناطق ۲۲گانه

۰۲۱۳۶۱۴۴۹۱۱

شرح وظایف پلیش فتا تهران بزرگ

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی ایران، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش ‌گیری از تبدیل شدن اینترنت به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از مجموع وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.


شماره تلفن در سایت قرار داده شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
جلوگیری از جرایم فضای مجازی
Cyberpolice.ir

شماره تماس پلیس فتا ساری + آدرس

در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پلیسی به نام پلیس فتا که مختصر شده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران است تشکیل شد تا به عنوان پلیس سایبری از جرایمی که در فضای مجازی و اینترنت و ابزار رایانه ای رخ می دهند جلوگیری کند.

ورود به سایت پلیس فتا و ثبت شکایات

برای ثبت شکایت و ورود به سایت پلیس فتا شهر خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سایت پلیس فتا

شماره تلفن/تماس پلیس فتا تهران بزرگ

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییآدرسپست الکترونیکاستاننوع تلفن
۳۵.۴۴۶۲۶۱۵۱.۵۶۹۶۴۶
قرچک بعد از میدان شهید ستاری جنب دانشگاه اریکه پرسپولیس پلیس فتا شهرستان قرچک

qarchak_fata@cyberpolice.ir
تهران-مناطق ۲۲گانه

۰۲۱۳۶۱۴۴۹۱۱

شرح وظایف پلیش فتا تهران بزرگ

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی ایران، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش ‌گیری از تبدیل شدن اینترنت به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از مجموع وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.


شماره تلفن در سایت قرار داده شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
جلوگیری از جرایم فضای مجازی
Cyberpolice.ir

شماره تماس پلیس فتا + آدرس

در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پلیسی به نام پلیس فتا که مختصر شده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران است تشکیل شد تا به عنوان پلیس سایبری از جرایمی که در فضای مجازی و اینترنت و ابزار رایانه ای رخ می دهند جلوگیری کند.

ورود به سایت پلیس فتا و ثبت شکایات

برای ثبت شکایت و ورود به سایت پلیس فتا شهر خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سایت پلیس فتا

شماره تلفن/تماس پلیس فتا تهران بزرگ

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییآدرسپست الکترونیکاستاننوع تلفن
۳۵.۴۴۶۲۶۱۵۱.۵۶۹۶۴۶
قرچک بعد از میدان شهید ستاری جنب دانشگاه اریکه پرسپولیس پلیس فتا شهرستان قرچک

qarchak_fata@cyberpolice.ir
تهران-مناطق ۲۲گانه

۰۲۱۳۶۱۴۴۹۱۱

شرح وظایف پلیش فتا تهران بزرگ

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی ایران، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش ‌گیری از تبدیل شدن اینترنت به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از مجموع وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.


شماره تلفن در سایت قرار داده شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
جلوگیری از جرایم فضای مجازی
Cyberpolice.ir

شماره تماس پلیس فتا فردیس + آدرس

در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پلیسی به نام پلیس فتا که مختصر شده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران است تشکیل شد تا به عنوان پلیس سایبری از جرایمی که در فضای مجازی و اینترنت و ابزار رایانه ای رخ می دهند جلوگیری کند.

ورود به سایت پلیس فتا و ثبت شکایات

برای ثبت شکایت و ورود به سایت پلیس فتا شهر خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سایت پلیس فتا

شماره تلفن/تماس پلیس فتا تهران بزرگ

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییآدرسپست الکترونیکاستاننوع تلفن
۳۵.۴۴۶۲۶۱۵۱.۵۶۹۶۴۶
قرچک بعد از میدان شهید ستاری جنب دانشگاه اریکه پرسپولیس پلیس فتا شهرستان قرچک

qarchak_fata@cyberpolice.ir
تهران-مناطق ۲۲گانه

۰۲۱۳۶۱۴۴۹۱۱

شرح وظایف پلیش فتا تهران بزرگ

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی ایران، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش ‌گیری از تبدیل شدن اینترنت به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از مجموع وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.


شماره تلفن در سایت قرار داده شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
جلوگیری از جرایم فضای مجازی
Cyberpolice.ir

شماره تماس پلیس فتا قائمشهر + آدرس

در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پلیسی به نام پلیس فتا که مختصر شده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران است تشکیل شد تا به عنوان پلیس سایبری از جرایمی که در فضای مجازی و اینترنت و ابزار رایانه ای رخ می دهند جلوگیری کند.

ورود به سایت پلیس فتا و ثبت شکایات

برای ثبت شکایت و ورود به سایت پلیس فتا شهر خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سایت پلیس فتا

شماره تلفن/تماس پلیس فتا تهران بزرگ

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییآدرسپست الکترونیکاستاننوع تلفن
۳۵.۴۴۶۲۶۱۵۱.۵۶۹۶۴۶
قرچک بعد از میدان شهید ستاری جنب دانشگاه اریکه پرسپولیس پلیس فتا شهرستان قرچک

qarchak_fata@cyberpolice.ir
تهران-مناطق ۲۲گانه

۰۲۱۳۶۱۴۴۹۱۱

شرح وظایف پلیش فتا تهران بزرگ

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی ایران، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش ‌گیری از تبدیل شدن اینترنت به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از مجموع وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.


شماره تلفن در سایت قرار داده شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
جلوگیری از جرایم فضای مجازی
Cyberpolice.ir

شماره تماس پلیس فتا کرج + آدرس

در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پلیسی به نام پلیس فتا که مختصر شده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران است تشکیل شد تا به عنوان پلیس سایبری از جرایمی که در فضای مجازی و اینترنت و ابزار رایانه ای رخ می دهند جلوگیری کند.

ورود به سایت پلیس فتا و ثبت شکایات

برای ثبت شکایت و ورود به سایت پلیس فتا شهر خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سایت پلیس فتا

شماره تلفن/تماس پلیس فتا تهران بزرگ

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییآدرسپست الکترونیکاستاننوع تلفن
۳۵.۴۴۶۲۶۱۵۱.۵۶۹۶۴۶
قرچک بعد از میدان شهید ستاری جنب دانشگاه اریکه پرسپولیس پلیس فتا شهرستان قرچک

qarchak_fata@cyberpolice.ir
تهران-مناطق ۲۲گانه

۰۲۱۳۶۱۴۴۹۱۱

شرح وظایف پلیش فتا تهران بزرگ

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی ایران، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش ‌گیری از تبدیل شدن اینترنت به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از مجموع وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.


شماره تلفن در سایت قرار داده شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
جلوگیری از جرایم فضای مجازی
Cyberpolice.ir

صفحه 1 از 10